Линии за сепариране

Сериозното количество непрекъснато генерирани отпадъци се явява един от основните екологични проблеми. Събирането и извозването им до специално предназначени за тази цел места, както и тяхното депониране, се оказва неефективен метод за справяне с този проблем. От друга страна, една немалка част от отпадъците като черните и цветните метали, хартията, пластмасата и т. н. съхраняват своите качества и могат да бъдат подложени на вторична преработка в ролята си на суровина.

Поради разнородния състав на отпадъците и съдържанието на компоненти с различен произход, основен елемент от инсталациите за тяхната преработка се явява предварителното им сортиране. Сред съвременните решения е автоматизираното разделяне на подходящите за вторична преработка материали. Използваните сортиращи съоръжения, в зависимост от изходната суровина, включват предимно различни видове сита и сепаратори. 

ТР Машин груп ЕООД си партнира с водещи производители на сита, сепаратори и транспортни ленти, които са изградили до ключ множество инсталации на различни места по света. Нашият екип ще ви предложи цялостно решение при сепарирането на вашите отпадъци. Включително и оборудване за сепариране на рядко срещани индустриални отпадъци с много малки размери.

© Всички права запазени 2019.