Решения за оползотворяване на различни видове отпадъци

Tретирането на отпадъците се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ефективно управление и оползотворяване на енергийния им потенциал. Тя включва събиране, транспортиране, сортиране, обезвреждане, преработване и оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, депониране, биологично третиране, термично третиране и др.

ТР Машин груп предлага различни решения за оползотворяване на вашите отпадъци.

© Всички права запазени 2019.